Oslobođanje učenika srednjih škola od nastave fizičkog vaspitanja

Volume 6, Issue 2 (2016)

Oslobođanje učenika srednjih škola od nastave fizičkog vaspitanja
Lidija Marković, Višnja Đorđić
Apstrakt: 
Fizičko vaspitanje se danas suočava sa mnogim izazovima, a jedan od njih je oslobađanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja. Dosadašnje studije pokazuju da razlozi za oslobađanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja nisu uvek samo medicinski, da se pravi razlozi kriju u nedostatku motivacije, zatim diskomunikaciji sa nastavnikom fizičkog vaspitanja, itd. Cilj ovog istraživanja je da se ispita problem oslobađanja učenika od nastave fizičkog vaspitanja u srednjim školama. Uzorak obuhvata 5226 učenika srednjih novosadskih škola, 2068 dečaka i 3158 devojčica. Podaci su analizirani deskriptivnom statistikom i uz pomoć χ2 testa. Pored toga sprovedeni su konverzacijski intervjui sa nastavnicima fizičkog vasitanja. Ukupan procenat oslobođenih učenika je bio 3.73%. Statistički značajne relacije utvrđene su između polne pripadnosti učenika i oslobođanja od nastave fizičkog vaspitanja, dok uzrast učenika i pol nastavnika fizičkog vaspitanja nisu značajno povezani sa oslobađanjem. Rezultati pokazuju da učenice više izostaju sa nastave fizičkog vaspitanja u srednjim školama od svojih vršnjaka muškog pola. Kvalitativna analiza je pokazala da pored medicinskih razloga postoje i neki drugi razlozi zbog kojih se učenici oslobađaju od nastave fizičkog vaspitanja: slabije interesovanje za fizičku aktivnost, nastavni sadržaji koji ne zadovoljavaju potrebe učenika, nezadovoljstvo fizičkim izgledom, percepcije učenica da su fizička aktivnost i sport nefeminine aktivnosti, itd. Nastavnici fizičkog vaspitanja ubuduće bi trebalo da planiraju čas koji je raznovrstan, koristan i interesantan učenicima kako bi ih motivisali da vode aktivan način života.
Ključne riječi: 
fizičko vaspitanje, medicinsko oslobađanje, učenici srednje škole
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Al-Mulla, F. H. (1998). Teacher perceptions about different teaching methods. The Bulletin of Physical Education, 34(2), 91-105.
 • Đorđić, V., & But, M. (2013). Fizička aktivnost učenika oslobođenih od nastave fizičkog vaspitanja [Physical activity of students medically exempted from physical education classes]. Sports Science and Health, 3(2), 124-129.
 • Đorđić, V., & Tubić, T. [2009]. Rodni aspekt nastave fizičkog vaspitanja. [Gender aspect of physical education teaching]. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, 11, 269-276.
 • Đorđić, V. i Krneta, Ž. (2007): Adolescenti i sport: rodna perspektiva. U III Međunarodna konferencija “Menadžment u sportu”: zbornik radova (171-178). Beograd: Univerzitet “Braća Karić”: Fakultet za menadžment u sportu; Olimpijski komitet Srbije.
 • Ivanić, S. (1974). Uporedni prikaz procenata oslobađanja učenika prema: ekološkim, biološkim i pedagoškim pokazateljima. [Comparative analysis of students’ medical exemption acording to ecological, biological and pedagogical indicators]. Fizička kultura, 4, 23-24.
 • Konstantinović, S. (1969). Neki aspekti oslobađanja od nastave fizičkog vaspitanja učenika beogradskih škola. [Some aspects of medical exemption from physical education classes in Belgrade’s students]. Športnomedicinske objave, 10-12, 97-109.
 • Macdonald, D. (1990). The relationship between the sex composition of physical education classes and teacher/pupil verbal interaction. Journal of Teaching in Physical Education, 9, 152-163.
 • Macfadyen,T. & Campbell, C. (2005). An investigation into the teaching styles of secondary school physical education teachers. British Educational Research Association Annual Conference, University of Glamorgan, 14-17 September 2005. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/158984.doc
 • Radovanović, Đ., Todorović, V., Đorđić, N. (1995). Neki aspekti oslobađanja učenika od nastave fi zičkog vaspitanja u osnovnoj školi. [Some aspects of students’ medical exemption from elementary PE classes]. Fizička kultura, 1-2, 106-117.
 • Rowland, T. W. (1999). Adolescence: A “Risk factor” for physical inactivity. The President’s Council on Physical fitness and Sports Research digest, Series 3, 6, 1-9.
 • Stojanović, M., Vučo, J. (1969). Prilog proučavanju problema oslobađanja učenika od nastave fizičkog vaspitanja u školi. [A contribution to studying the issue of medical exemption from physical education]. Fizička kultura, 3-4, 156-159.
 • Zakon o srednjoj školi. [The Law on Secondary School]. „Službeni glasnik RS“, br. 50/95, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002,
 • 62/2003, 101/2005.