Metrijske karakteristike testova za procjenu koordinacionih sposobnosti u plesu

Volume 6, Issue 2 (2016)

Metrijske karakteristike testova za procjenu koordinacionih sposobnosti u plesu
Velibor Srdić, Osmo Bajrić, Meho Hrnjak
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 36 ispitanika polaznika plesnog kluba „Gemma“ iz Banja Luke, podijeljenih kao 18 plesnih parova (18 dječaka i 18 djevojčica). Istraživanjem su obuhvaćeni ispitanici muškog i ženskog pola uzrasta 12 do 13 godina koji po kategorizaciji Plesnog saveza Bosne i Hercegovine pripadaju kategoriji mlađih juniora. U istraživanju su provjerene metrijske karakteristike testova za procjenu koordinacionih sposobnosti cijelog tijela i specifičnih koordinacionih sposobnosti u ritmu. Osnovni cilj istraživanja je bio da se utvrde metrijske karakteristike mjernih instrumenata (testova) za procjenu koordinacionih sposobnosti mlađih juniora u plesu. Na osnovu izračunatih metrijskih karakteristika mjernih instrumenata (testova) za procjenu koordinacionih sposobnosti može se konstatovati da gotovo svi testovi kojima se procjenjuju koordinacione sposobnosti imaju vrlo dobre metrijske karakteristike, jer su koeficijenti pouzdanosti dosta visoki i kreću se u intervalu od 0.93 do 0.99. S obzirom na vrlo kvalitetne strukture korelacionih matrica čestica (itema) i njihove projekcije na prvu glavnu komponentu može se konstatovati da sve čestice (itemi) svakog pojedinog mjerenja pripadaju jednom manifestnom zajedničkom prostoru što ukazuje na to da su testovi mjerili ono što se htjelo mjeriti. Na osnovu dobijenih rezultata u ovom istraživanju preporučuje se korištenje primijenjenih testova kako za potrebe dijagnostikovanja koordinacionih sposobnosti u plesu, tako i za programiranje trenažnog rada plesača.
Ključne riječi: 
koordinacione sposobnosti, metrijske karakteristike, plesači
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Bašćevan, S., & Antekolović, Lj. (2008). Konstrukcija i validacija mjernog instrumenta za procjenu odraznih sposobnosti. [Design and validation of measuring instrument for bouncing skills assessment.] Kondicijska priprema sportaša (pp. 154-158). Zagreb: Kineziološki fakultet, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. [In Croatian]
 • Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. [Quantitative methods.] Zagreb: Kineziološki fakultet. [In Croatian]
 • Drid, P. (2005). Uticaj specifičnih motoričkih vežbi na efikasnost motornog učenja elementarnih džudo tehnike. [Impact of specific motor exercises on the efficiency of motor learning of fundamental judo techniques.] Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture. [In Serbian]
 • Cosma, G., Dragomir, M., Dumitru, R., Lică, E., & Gheţu, R. (2016). The dance impact on the motor ability in children. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 16, 382-386. Hadžić, R. (2008). Relijabilnost testova za procjenu brzine vođenja lopte u fudbalu. [Reliability of tests for assessment of ball dribbling speed in football.] (Ur. Nićin, Đ.). U: Zbornik radova 4. Međunarodne konferencije „Menadžment u sportu“, str. 237-242. Beograd. [In Serbian]
 • Hošek, A. (1976). Struktura koordinacije. [Coordination structure.] Kineziologija, 6 (1-2), 151-192. [In Croatian]
 • Kostić, R. M., Miletić, Đ., Jocić, D. J., & Uzunović, S. (2002). Uticaj plesnih struktura na motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. [Dance structures impact on motor skills of preschool age children.] Facta universitatis-series: Physical Education and Sport, 1, 83-90. [In Serbian]
 • Malacko, J. i Popović, D. (2001). Metodologija kineziološko-antropoloških istraživanja. [Methodology of kinesiology-anthropological research.] Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu. [In Serbian]
 • Mijanović, M., & Vojvodić, M. (2010). Metric characteristics tests for coordination estimation. Acta Kinesiologica, 4(2), 57-61. [In Serbian]
 • Nićin, Đ. (2000). Antropomotorika-teorija. [Anthropological motor skills - theory.] Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. [In Serbian]
 • Nožinović, Z, A. (2002). Metrijske karakteristike testova za procjenu sposobnosti realizacije ritma u plesu s ciljem homogenizacije grupa. [Metric characteristics of tests for assessment of rhythm performance abilities in dance aiming at homogenisation of groups.] Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla. [In Bosnian]
 • Njaradi, N. (2008). Snaga i agilnost. [Power and agility.] Kondicijska priprema sportaša (pp. 62 - 70). Zagreb: Kineziološki fakultet, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. [In Croatian]
 • Oreb, G. (1984). Relacije između primarnih motoričkih sposobnosti i efikasnosti izvođenja plesnih struktura kod selekcioniranog uzorka ispitanika. [Relations between primary motor skills and efficiency of dance structures performance in a selected sample of participants.] (Magistarski rad). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu. [In Croatian]
 • Perić, D. (2006): Metodologija naučnih istraživanja. [Methodology of scientific research.] Novi Sad: Fakultet za sport i turizam. [In Serbian]
 • Srdić, V. (2012). Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu. [Effects of transformation processes in juniors dance.] An unpublished PhD thesis. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet sportskih nauka. [In Serbian]
 • Tišma- Rajilić, T., Srdić, V. i Jovanović, M. (2010). Struktura motoričkih sposobnosti kod početnika u plesu. [Structure of motor skills for beginners in dance.] (Ur. Nićin, Đ.). U zborniku VI međunarodne konferencije „Menadžment u sportu” (str. 257-261). Beograd Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta „Braća Karić” i Olimpijski komitet Srbije. [In Serbian]
 • Uzunović, S. (2004). Uticaj antropomotoričkih sposobnosti na uspešnost u sportskom plesu/The effect of anthropomotor abilities on the success in sports dance. An unpublished MA thesis. Niš: Faculty of Physical Education. [In Serbian]
 • Uzunović, S. (2008). The transformation of strength, speed and coordination under the influence of sport dancing. Facta universitatis-series: Physical Education and Sport, 6(2), 135-146. [In Serbian]
 • Uzunović, S., Kostić, R. & Pantelić, S. (2011). The prediction of competitive success in disco dance. Facta Universitatis, Series   Physical educationand Sport, 9(3), 229-238. [In Serbian]
 • Vlašić, J., Oreb, G. i Leščić, S. (2009). Povezanost motoričkih i morfoloških obilježja s uspjehom u društvenim plesovima. [Correlation between motor and morphological characteristics and success in social dances.] Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, 24, 30-37. [In Croatian]