Latentna struktura indikatora za procjenu osobina trenera mladih sportista

Volume 6, Issue 2 (2016)

Latentna struktura indikatora za procjenu osobina trenera mladih sportista
Nenad Rađević, Osmo Bajrić, Igor Božić
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 121 ispitanika – sportiste uzrasta 14 – 16 godina iz pet različitih sportova (smučanje, boks, plivanje, odbojka i košarka), putem anketnog upitnika koji sadrži 19 reprezentativnih indikatora – osobina, koje bi trener trebalo da posjeduje. Ispitani su stavovi mladih i perspektivnih sportista o poželjnim osobinama dobrog trenera. Radi se o selektovanim mladim i perspektivnim sportistima, čiji je kvalitet utvrđen na osnovu ostvarenih sportskih rezultata na zvaničnm prvenstvima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i međunarodnim takmičenjima. U istraživanju je primijenjen anketni upitnik u kojem svaka tvrdnja ima 5 odgovora i to: uvijek, često, povremeno, rijetko i nikad. Radi se o petostepenoj Likertovoj skali. Anketa sadrži i pitanja koja se odnose na pol, dužinu trenažnog staža i vrstu sporta. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrđivanje latentne strukture indikatora za procjenu osobina trenera mladih i perspektivnih sportista. U cilju utvrđivanja latentne strukture primijenjenih indikatora primijenjena je faktorska analiza s rotacijom u Varimax soluciji. Dobijeni rezultati faktorske analize s rotacijom u Varimax soluciji pokazali su stabilan skup od četiri izolovane latentne dimenzije koje se mogu opisati kao: (1) stručni kvaliteti trenera (2) opšte ljudske osobine trenera (3) spoljašnje osobine trenera i (4) odnos trenera prema sportistima. Rezultati ukazuje na činjenicu da su osobine koje trener posjeduje i ispoljava u radu sa mladim i perspektivnim sportistima na treningu i takmičenju od izuzetnog značaja za formiranje cjelokupne i svestrane ličnosti mladog sportiste u njegovom sportskom napredovanju.
Ključne riječi: 
osobine trenera, mladi sportisti, anketa, faktorska analiza
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Chelladurai, P., & Saleh, S. D. (1980). Dimensions of leader behavior in sports: Development of a leadership scale. Journal of sport psychology, 2(1), 34-45.
 • Cetinić, J., & Kajtna, T. (2009). Faktori rukovodećeg ponašanja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Magistra Iadertina, 4(1), 29-43.
 • Ćirković, Z., Jovanović, S., & Kasum, G. (2010). Borenja. Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. [In Serbian]
 • Greblo, Z., Gruić, I., Ohnjec, K., Segedi, I., & Pedišić, Ž. (2011). Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskoga ponašanja. Društvena istraživanja, 20(113), 771-792. [In Serbian]
 • Jowett, S., & Clark – Carter, D. (2006). Perceptions of empathic accuracy and assumed similarity in the coach – athlete relationship. British Journal of Social Psychology, 45, 617-637.
 • Ivanović, R. (2016). Faktori od kojih zavisi rezultat u sportu. [Determinating factors for results in sport]. In V. Šiljak, & M.Nikolić (Ed.), Management, Sport and Olympism 2016, 63-70. Belgrade: FMS. [In Serbian]
 • Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic Medalists’ perspective of the athlete – coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4, 313-331.
 • Jowett, S., & Ntoumanis, N. (2004). The Coach – Athlete Relationship Questtionnare (CART-Q): Development and initial validation. Scandinavian Journalof Medicine and Science in Sports, 14, 245-257.
 • Kovač, M., & Kovač, J. (1997). Planiranje i programiranje treninga rukometaša u takmičarskom periodu. ‘’FIS Komunikacije ‘97’, Niš: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. [In Serbian]
 • Lee, M.J., Williams, V., Cox, S.A., & Terry, P. (1993). The leadership scale for sport: modification for use with british children. In: International
 • Pre – Olympic Congress on sport Medicine and Sport science Proceedings, Lillehamer, pp. 16.
 • Lyle, J. (1999). Coaching philosophy and coaching behaviour. The coaching process: Principles and practice for sport, 25-46.
 • Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (1999). A child’s world. Infancy through adolescence, 8th Edition. USA: McGraw-Hill Inc.
 • Pijaže, Ž. (1977). Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit. [In Serbian]
 • Poczwardowski, A., Barott, J.E., & Jowett, S. (2006). Diversfying approaches to research on athlete – coaches realtionships. Psychology of Sport and Exercise, 7, 125-142.
 • Radovanović, I. (1997). Stil ponašanja nastavnika fizičkog vaspitanja. Beograd: Učiteljski fakultet. [In Serbian]
 • Smiljanić, V., (1991). Razvojna psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. [In Serbian]
 • Smoll F.L., & Smith, R.E. (1989). Leadership behaviours in sport: a theoretical model and research paradigm. Journal of Applied Social Psychology, 19, 1522-1551.
 • Tepavčević, S. (2009): Poželjne osobine karate trenera. Neobjavljena doktorska disertacija. [Unpublished PhD thesis]. Novi Sad: TIMS. [In Serbian]
 • Vasta, R., Haith, M.M., & Miller, S.A. (1997). Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. [In Croatian]